اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل عملیات منابع انسانی بانکهای ادغامی

چاپ
علیرضا حاجیعلی جورابی

داره کل عملیات منابع انسانی بانکهای ادغامی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر علیرضا  حاجیعلی جورابی  
آیکون تلفنتلفن 84433085 - 021
آیکون نمابرنمابر 88646971 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 2

معاونین

 سیداحمد موسوی درچه ای احمد  موسوی درچه ای
 علیرضا یارلو علیرضا  یارلو


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های استخدامی بانک ، استقرار فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی ، برنامه ریزی جهت جذب ، گزینش ، بهسازی نیروی انسانی‌، برنامه ریزی جهت تامین و حفظ تعادل و توازن نیروی انسانی مورد نیاز در آینده ، اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و استقرار نظام شایسته سالاری در بانک اجرای طرح جانشینی و کارراهه شغلی و سیستم بخش رضایت شغلی کارکنان ،‌ برقراری سیستم پرداخت حقوق و مزایا.