تصویر عنوان صفحه

تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت (فاينانس)

چاپ
تسهیلات اعتباری خارجی از محل قراردادهای میان مدت (فاینانس)

بانک های تجاری داخلی، با نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا. و تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بانک(های) تسهیلات دهنده قراردادی موسوم به قرارداد عمومی یا پایه منعقد می نمایند که به موجب آن بانک خارجی تا سقف معینی تسهیلات ارزی با بازپرداخت میان مدت در اختیار بانکهای تجاری ایران قرار می‌دهد. در عمل پس از انعقاد قرارداد مالی، خط اعتباری ایجاد می گردد که از محل آن می توان قراردادهای تجاری متعدد را تأمین مالی نمود. چنانچه طرحی جهت بهره مندی از تسهیلات فاینانس معرفی شود، مجری طرح می تواند وفق مقررات موضوعه از تسهیلات اعطایی مذکور از طریق ابزار اعتبار اسنادی استفاده نماید.


شرایط و ضوابط:
فعالیت های قابل قبول:
- اجرای پروژه های جدید زیربنایی / تولیدی و طرح های توسعه ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی
- خرید فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی و مهندسی از خارج کشور
واجدین شرایط:
- کلیه مؤسسات، شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی و غیردولتی (خصوصی) که نیاز به خرید از خارج کشور دارند بیشترین متقاضیان استفاده از این گونه تسهیلات می باشند.
سقف پرداخت:
- معمولاً 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری / پروفرما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می گیرد.
روش پرداخت:
- 15 درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت می گردد
- با توجه به مفاد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور، گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکتهای وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، موکول به ارائه تأییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر خواهد بود.
دوره استفاده از تسهیلات:
- دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی براساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی سازمان توسعه همکاری های اقتصادی تعیین می گردد.
دوره بازپرداخت:
- تعداد و توالی اقساط بین 10 تا 17 قسط متوالی شش ماهه می باشد. لذا دوره مذکور بین 5 تا 8.5 سال براساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد شد.
سود و کارمزد:
هزینه‌های این نوع قراردادها علاوه بر هزینه‌های متعارف در گشایش اعتبار اسنادی، شامل موارد ذیل می‌باشد:
1- حق بیمه موسسه پوشش‌دهنده تسهیلات در خارج از کشور
2- هزینه تسهیلات براساس نرخ لیبور (LIBOR) به علاوه حاشیه سود نسبت به مبالغ استفاده شده از تسهیلات
3- هزینه اداری یکبار با نرخ ثابت حدوداً 0.125 تا 0.5 درصد نسبت به کل مبلغ تسهیلات
4- هزینه تعهد با نرخ 0.2 تا 0.5 درصد در سال
بسته به نوع قرارداد، شروع پرداخت هزینه تعهد معمولاً پس از گشایش اعتبار یا انعقاد قرارداد مالی فرعی و تواتر پرداخت آن سه یا شش ماه یکبار می‌باشد. شروع بازپرداخت اقساط بسته به نوع کالا و نوع قرارداد (وفق مقررات OECD) تابع اعلام بانک تسهیلات‌دهنده است و تواتر پرداخت آن شش ماه یکبار می باشد. تواتر هزینه تسهیلات شش ماه یکبار به ازای مبلغ استفاده شده (مانده بدهی) و شروع آن شش ماه پس از اولین استفاده از تسهیلات است.

سایر موارد:
ترتیبات اجرایی در این نوع تسهیلات به شرح زیر می‌باشد:
1- عنداللزوم برگزاری مناقصه و انتخاب فروشنده براساس ضوابط جاری کشور از سوی مجری طرح
2- انعقاد قرارداد تجاری فی مابین مجری طرح و فروشنده
3- صدور مصوبه شورای اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرایی، بانک مرکزی، متقاضی و مرکز تأمین منابع مالی خارجی (برای طرح های دولتی)
4- اخذ تأییدیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ارائه آن از سوی مجری طرح به وزارتخانه مربوطه برای طرح های دولتی
5- ارجاع درخواست مشتری به مرکز تأمین منابع مالی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی
6- ارسال کلیه مدارک لازم از مرکز مذکور به اداره کل بررسی طرح ها و نظارت بانک متبوع جهت تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی و اعلام پذیرش عاملیت طرح
7- ارائه قرارداد تجاری به اداره کل امور بین الملل بانک جهت بررسی و اظهار نظر از منظر انطباق با مجموعه مقررات ارزی
8- معرفی طرح از سوی بانک به بانک تسهیلات دهنده جهت تهیه پیش نویس قرارداد مالی فرعی
9- دریافت پیش نویس متن قرارداد مالی فرعی مربوطه از بانک تسهیلات دهنده
10- بررسی مفاد و شرایط قرارداد مالی فرعی و انطباق آن با توافقات قرارداد تجاری توسط اداره کل امور بین الملل و انجام پاره ای اصلاحات و رفع مغایرت های احتمالی و مشخص نمودن برخی مختصات قرارداد (مانند هزینه بیمه، دوره تسهیلات و...)
11- اخذ وثایق کافی از مجری طرح توسط اداره کل بررسی طرح ها و نظارت و اداره کل حقوقی و در صورت دولتی بودن طرح اخد تأییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام بازپرداخت سررسید می گردد اعم از اصل و فرع و هزینه های تبعی آن از استفاده کننده از تسهیلات
12- انعقاد قرارداد مالی فرعی فی ما بین بانک تسهیلات دهنده و این بانک
13- ارسال قرارداد مالی فرعی از سوی این بانک به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. جهت تأیید
14- ارائه جدول زمان بندی حمل از سوی مجری طرح به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا.
15- ارسال جدول پیش بینی بازپرداخت از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. به اداره نظارت ارز آن بانک جهت صدور فیش تخصیص ارز و به اداره آمار و تعهدات ارزی جهت تنظیم جدول گردش نقدینگی و کنترل های آتی
16- صدور فیش تخصیص ارز از سوی اداره نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا. و ارسال آن به این بانک
17- گشایش اعتبار اسنادی توسط این بانک پس از اخذ مجوز صادره از اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. و همچنین اخذ فیش های تخصیص ارز از اداره نظارت ارز بانک مرکزی ج.ا.ا.
18- ارسال جدول پیش بینی بازپرداخت و همچنین متن قرارداد مالی فرعی و تأییدیه این بانک مبنی بر اخذ وثایق و یا تضمینات کافی از خریدار از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور شمول نامه (LETTER OF INCLUSION) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ج.ا.ا.
19- صدور شمول نامه (L.O.I) از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی
20- دریافت پیش پرداخت، هزینه مدیریت و بخش نقدی حق بیمه از مجری طرح
21- صدور ضمانت های پیش پرداخت و حسن انجام کار و پادار شدن اعتبار اسنادی
22- حمل کالا و ارائه اسناد حمل وفق اصول و ضوابط حاکم بر قرارداد توسط فروشنده و دریافت میان پرداخت ها
23- پرداخت هزینه تسهیلات دوران ساخت و هزینه تعهد توسط مجری طرح
24- بازپرداخت اقساط و هزینه های مربوطه از محل فیش‌های تخصیص ارز صادره توسط مجری طرح