تصویر عنوان صفحه

اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع داخلي

چاپ
تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت از محل منابع ارزی بانک های تجاری کشور که در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان واجد شرایط قرار می گیرد، را گویند. 

شرایط و ضوابط :
به‌منظور کمک به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات، ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان واجد شرایط که در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فعالیت می‌نمایند و نیز تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه کارخانجات تولیدی، مشروط به اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط و مجریان طرح‌های خودگردان با اولویت طرحهای نیمه‌تمام (به جز طرح‌های نیمه‌تمام که به تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. از تسهیلات فاینانس برای انجام همان قسمت طرح استفاده می کنند) جهت تأمین مواد اولیه و مصرفی و ماشین‌آلات تولیدی و خدمات مربوطه قابل اعطا می‌باشد.
بدیهی است حداکثر سقف تسهیلات فردی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و نرخ سود تسهیلات فوق براساس ضوابط و دستورالعملهای موجود رأساً توسط این بانک تعیین می گردد.
بررسی اهلیت، شهرت و شیوه بازپرداخت، سابقه کار، مراودات مشتری، وضعیت مالی و تعهدات نزد سایر بانکها، توجیهات فنی، اقتصادی و مالی و حصول اطمینان از برگشت اصل و سود بانک نیز تعیین‌کننده سقف فردی تسهیلات می باشد.
نوع تسهیلات:
الف- کوتاه مدت (یک ساله): برای خرید مواد اولیه و مصرفی
ب- میان مدت (چهار ساله): برای خرید ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه یا تکمیل طرح های نیمه تمام و هزینه های مربوط به صدور خدمات
واجدین شرایط استفاده از تسهیلات:
1- صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی، خدمات، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه کارخانجات تولیدی، مشروط به اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط
2- مجریان طرح های خودگردان با الویت طرح های نیمه تمام (به جز طرح های نیمه تمامی که به تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. از تسهیلات فاینانس برای انجام همان قسمت طرح استفاده می کنند).
کارمزد تعهد تا 0.2 درصد در سال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده کامل از تسهیلات یا ابطال مانده تسهیلات استفاده نشده
نرخ سود تسهیلات:
نرخ سود مورد انتظار تسهیلات به تشخیص بانک عامل با توجه به نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین می گردد.
دوره استفاده از تسهیلات:
1- تا شش ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه و مصرفی
2- تا دو سال از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای ورود ماشین آلات و اجرای طرح ها
دوره بازپرداخت تسهیلات:
1- کوتاه مدت: شش ماه پس از پایان دوره تنفس (در صورت وجود) یا پس از پرداخت وجه به ذینفع، در یک قسط دفعتاً واحده به صورت عین ارز پرداخت شده تحت اعتباراسنادی
2- میان مدت: حداکثر در هشت قسط مساوی و متوالی شش ماهه که اولین قسط آن پس از انقضای دوره تنفس (در صورت وجود)

مدارک مورد نیاز :
1- گزارش توجیهی مشتری جهت استفاده از تسهیلات ارزی
2- کارت ملی - شناسه ملی
3- پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد
4- آخرین صورتهای مالی و تراز آزمایشی سال جدید به تاریخ روز
5- مجوزهای فعالیت و مستندات مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی و استیجاری) و لیست ماشین آلات و تجهیزات موجود
6- اطلاعات دقیق از میزان صادرات و واردات متقاضی در سیستم بانکی و در بانک سپه
7- اعلام آخرین وضعیت مانده بدهی ریالی و ارزی متقاضی به سیستم بانکی توسط مشتری وثایق معتبر و مورد تأیید بانک
8- ارائه و تأمین وثایق معتبر

سایر موارد :
تقاضای استفاده از تسهیلات فوق و مدارک عنوان شده از طریق شعب و مدیریت شعب مناطق به اداره کل تسهیلات ارسال می‌شود. پس از بررسی و تصویب اعطای تسهیلات مجوز گشایش اعتبار اسنادی و انعقاد قرارداد به مدیریت شعب مناطق و شعب مربوطه ابلاغ می‌گردد.