تصویر عنوان صفحه

تسهیلات اعتباری خارجی کوتاه مدت (ریفاینانس)

چاپ
تسهیلات اعتباری خارجی از محل قراردادهای کوتاه مدت (ریفاینانس)

در این نوع تامین مالی، بانک تسهیلات دهنده خارجی با بانک استفاده کننده از تسهیلات «قرارداد ریفاینانس» با دوره بازپرداخت حداکثر یک ساله منعقد می نماید که به موجب آن بانک تسهیلات گیرنده می‌تواند یک یا چند اعتبار اسنادی دیداری تا سقف مبلغ قرارداد، به نفع فروشندگان خارجی گشایش نماید. بانک تسهیلات‌دهنده وجوه اسناد مطابق با شرایط اعتبار اسنادی مرتبط را به ذی نفع پرداخت و به حساب بدهکار بانک تسهیلات گیرنده منظور می نماید. بانک تسهیلات‌گیرنده اصل وجه اسناد به علاوه هزینه تسهیلات (سود مربوطه) را در سررسید به بانک تسهیلات‌دهنده بازپرداخت می‌کند. واردکنندگان می‌توانند وفق مقررات ناظر بر موضوع از این تسهیلات بهره مند شوند.

ضوابط و شرایط:
1- واردکنندگان کالا و خدمات به استثناء کالاهای غیرمجاز اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا می‌توانند با رعایت ضوابط مربوطه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی ریفاینانس از محل خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی (حداکثر یکساله) نمایند.
2- شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی نیز که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا ذیحساب دستگاه ذیربط، صرفنظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور بطور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌نمایند، می‌توانند از این تسهیلات منتفع گردند.
نرخ سود تسهیلات:
هزینه تسهیلات در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی (LIBOR) به علاوه حاشیه سود می‌باشد.
علاوه بر هزینه فوق، هزینه‌ای به نرخ دو درصد در سال متناسب با مبلغ استفاده شده از تسهیلات از مشتری وصول می‌گردد.
روش پرداخت:
1- حداقل 10% هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی در هنگام گشایش
2- حداقل 10% هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی در هنگام معامله اسناد
3- مابقی هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی در زمان بازپرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر(پرداخت ارز به کارگزار) درصدهای فوق حداقل دریافتی می باشد.

مدارک مورد نیاز:
1- کارت بازرگانی معتبر
2- مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت و معدن و تجارت
3- پیش فاکتور (پروفرما)
4- بیمه نامه

فرآیند ارائه خدمت:
1- ارائه مدارک مورد نیاز به همراه درخواست استفاده از خط اعتباری ریفاینانس و تکمیل فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی توسط خریدار
2- بررسی تقاضای مشتری توسط شعبه و ارسال آن به مدیریت شعب منطقه ذی‌ربط یا شعب ممتاز
3- بررسی سقف اعتباری تقاضای واصله از حیث بخشی و فردی توسط مدیریت شعب منطقه و اعلام مراتب فوق به اداره کل تسهیلات
4- معرفی خط اعتباری مناسب از محل قراردادهای ریفاینانس، توسط اداره کل امور بین‌الملل
5- توثیق وثایق، امضا قرارداد جعاله، تکمیل فرم تعهدنامه کتبی ارائه پروانه گمرکی ترخیص کالا، انجام پیش‌شرط‌های گشایش اعتبار اسنادی و تأمین پیش‌پرداخت وفق بخشنامه‌های موضوعه توسط خریدار
6- گشایش اعتبار اسنادی توسط واحد ارزی مربوطه