اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

اجاره بشـرط تملیـک

چاپ

     اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود، مستأجر (مشتری) در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مورد اجاره (مستاجره) را تملیک نماید. این تسهیلات جهت گسترش امور تولیدی در بخشهای (صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و خدمات) و برای خرید اموال منقول و غیر منقول پرداخت می شود.

شرایط و ضوابط :
1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، ‌سابقه کار و میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی تناسب و هماهنگی بین شغل متقاضی و اموال مورد اجاره.
2- تسهیلات اجاره به شرط تملیک معمولاً بلندمدت و مدت قرارداد حداکثر معادل عمر مفید مورد اجاره حداکثر ده سال خواهد بود. انجام اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفیدآنها کمتر از 2 سال باشد ممنوع است.
3- حداقل 20٪ قیمت خرید بعنوان پیش دریافت از مشتری اخذ می‌شود.

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل برگ درخواست.
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.
3- مجوز فعالیت.
4- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.
5- ارائه پیش‌ فاکتور معتبر (برای خرید ماشین‌آلات) یا اسناد مالکیت و سایر مدارک ملک مورد خریداری.
6- اطلاعات مالی اعتباری مورد نظر بانک.
7- عقد اجاره به شرط تملیک با اجازه کمیسیون عالی اعتبارات قابل بررسی و پرداخت می باشد.

سایر موارد :
1- در صورت تسویه مبلغ قرارداد قبل از سررسید، تخفیف سودمطابق با دستور المل بانک مرکزی ج.ا.ا. متناسب با مدت جلوپرداختی داده خواهد شد.
2- مورد اجاره هر ساله بایستی به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شود.
3- مال الاجاره به صورت اقساط وصول می‌شود.
4- مستأجر حق واگذاری عین مستأجره را به هر صورت (رسمی و غیررسمی) به غیر ندارد.
5- پرداخت هر‌گونه هزینه تعمیر و نگهداری، مالیات و عوارض متعلقه و سایر هزینه ها در طول مدت قرارداد بر‌عهده مستأجر می‌باشد.