تصویر عنوان صفحه

تسهیلات کوتاه مدت بانک توسعه اسلامی (IDB)

چاپ
تسهیلات کوتاه مدت بانک توسعه اسلامی (IDB)

این تسهیلات از محل قرارداد مالی بین خریدار و بانک توسعه اسلامی ارائه می‌شود. پس از صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی مربوطه، وجه کالای مورد نظر توسط بانک توسعه اسلامی به صورت نقدی به فروشنده پرداخت می گردد و بانک گشایش کننده وجه پرداخت شده به فروشنده را یکسال بعد به همراه سود متعلقه از خریدار دریافت و به بانک توسعه اسلامی بازپرداخت می نماید.

مدارک مورد نیاز :
1- اصل پیش فاکتور (پروفرما)
2- قرارداد تجاری
3- مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت و معدن و تجارت
4- کارت بازرگانی معتبر
5- بیمه نامه های مرتبط
6- مجوزهای اشاره شده در مراحل اجرایی
7- قرارداد منعقده فی مابین IDB و مشتری

سایر موارد :
نحوه انجام کار به این ترتیب است که:
1- متقاضی با مراجعه به شعبه و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی خواهان تکمیل فرم «تاییدیه تضمین بازپرداخت تسهیلات مالی» می گردد. چنانچه در بررسی اولیه شرایط و وضعیت اعتبار متقاضی از حیث مقررات جاری با ضوابط بانک انطباق داشته باشد، شعبه فرم یادشده را تکمیل و از طریق سرپرستی به اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل ارسال می نماید.
2- اداره مذکور فرم تکمیل شده را به دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می کند تا با هماهنگی آن دفتر، قرارداد مالی بین IDB و متقاضی منعقد گردد.
3- قرارداد منعقده وفق رویه متعارف به اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاد می شود.
4- اداره مذکور در صورت تایید قرارداد، مراتب را به این بانک اعلام می نماید.
5- دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضی تسهیلات را به بانک عامل معرفی می کند.
6- اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل این بانک پس از دریافت موارد مطروحه در بند 4 و 5 قرارداد مالی منعقده بین IDB و مشتری را مورد بررسی کارشناسی قرار می دهد و نسبت به اخذ مصوبه مربوطه از کمیسیون اعتباری به منظور صدور ضمانتنامه به نفع IDB اقدام می نماید. شایان ذکر است امکان بهره مندی از تسهیلات قرارداد مذکور موکول به صدور ضمانتنامه به نفع بانک توسعه اسلامی است. از این رو ضروری است مشتری ضمن هماهنگی با بخش اعتباری بانک، پیش شرطها و الزامات لازم جهت ارائه وثایق و تضمینات لازم و کافی را نزد شعبه فراهم آورد.
7- در صورت تایید شعبه و سرپرستی منطقه مرتبط مبنی بر احراز شرایط یادشده، اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل بانک نسبت به صدور ضمانتنامه و صدور دستور گشایش اعتبار اسنادی اقدام خواهد نمود.
8- شعبه مربوطه برابر ضوابط و مقررات ناظر بر موضوع پس از حصول اطمینان از اخذ تضمینات کافی، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام می کند.
* طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت هم ارز ریالی اصل و فرع از مشتری به شرح ذیل صورت می گیرد: 1. پنج درصد هم ارز ریالی اصل و فرع به صورت نقد در زمان صدور ضمانتنامه به نفع IDB و افتتاح اعتبار اسنادی؛ 2. پنج درصد دیگر هم ارز ریالی اصل و فرع به صورت نقد به هنگام معامله اسناد؛ 3. مابقی اصل و فرع در سررسید بازپرداخت اقساط به IDB بدیهی است وثایق و تضمینات کافی به منظور تامین پوشش در ارتباط با موارد بند 2 و 3 از مشتری اخذ خواهد گردید.