تصویر عنوان صفحه

اعتبار در حساب جاری

چاپ

اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین

 
برقراری حد اعتباری مشخص به منظور تأمین کسری حساب جاری مشتری از محل خرید اسناد و اوراق تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به مبلغ کمتر از قیمت اسمی که دارای مهلت پرداخت باشد. با تعیین حساب جاری مخصوص برای انجام این عملیات، نیازهای مالی کوتاه مدت مشتریانی که در مقابل فروش کالای تجاری، ‌تولیدی و یا ارائه خدمات خود اسناد تجاری دریافت و در اختیار بانک قرار می‌دهند، تأمین می شود.

شرایط و ضوابط :
1- اعتبار در حساب جاری به مشتریان اعتباری ارزنده و خوش حساب که دارای مراودات بانکی مطلوب با بانک بوده و حداقل 10 درصد میزان اعتبار خود را بصورت تضمین در حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک و یا 20 درصد میزان اعتبارخود را در حساب کوتاه مدت به عنوان وثیقه قبل از اعطای تسهیلات تودیع نموده باشند، اعطا می‌شود.
2- بررسی وضعیت فروشنده اسناد تجاری (واگذارنده)، با مدارک ارائه شده و آخرین اطلاعیه صادره طبق ضوابط و عنداللزوم تجزیه و تحلیل کارشناسی از وضعیت مالی وی به‌طوری که از وصول وجه اسناد در سررسید اطمینان حاصل شود.
3- احراز اهلیت انجام معامله و دارا بودن حسن شهرت، پرداخت بدهی و ایفای تعهدات و سابقه فعالیت مشتری به نحوی که نوع فعالیت واگذارنده مبین ارائه اسناد تجاری و نیاز وی (دارای کشش اعتباری متناسب) باشد.
4- فعالیت تجاری متعهد یا متعهدین بایستی اسناد تجاری ارائه شده به واگذارنده و ایجاد دین را توجیه نماید، به طوری که عمل تجاری که منتج به حصول اسناد تجاری گردیده، در رابطه مستقیم با فعالیت اصلی واگذارنده و متعهد بوده و نمایانگر ارتباط شغلی و تجاری آنها باشد. به عبارت دیگر مشتری چک‌های در جریان وصول مرتبط با بنگاه اقتصادی خود را ارائه نماید.
5- متعهد بایستی به حسن شهرت و پرداخت بدهی و ایفای تعهدات، معروف و بنیه مالی و قدرت پرداخت بدهی در سررسید را دارا باشد.
6- مسئولین شعب باید مراقبت نمایند که اسناد تجاری موضوع خریداری، صوری نبوده و به صورت متقابل، متعهدین آنها اقدام به امضاء اسناد نکرده باشند.
7- حد اعتباری براساس روش‌های اعتبارسنجی (خوش حسابی، تمرکز مراودات، ایفای به موقع تعهدات و...) تعیین شده و مشتری بایستی متناسب باسقف اعتبار تخصیصی به حساب جاری خود، نسبت به معرفی دین واقعی در قالب چک‌های در جریان وصول به بانک اقدام نمایند.
8- میزان چک‌های در جریان وصول (تودیعی در پرتفوی اسناد خرید دین) بایستی حداقل 150 درصد حد اعتبار تخصیص داده شده در هر مقطع زمانی در دوره قرارداد خرید دین باشد.

مدارک مورد نیاز :
1- اخذ درخواست استفاده از اعتبار در حساب جاری در قالب عقد خرید دین از متقاضی.
2- تطبیق شرایط متقاضی با مفاد این بخشنامه و سایر ضوابط و مقررات جاری، اخذ استعلام ها، اعتبارسنجی، تهیه گزارش کارشناسی یا اطلاعات اعتباری حسب مورد، اخذ مصوبه از ارکان اعتباری ذیربط و سایر مراحل مربوطه.
3- انعقاد قرارداد با مشتری، استقرار وثایق و ثبت در سیستم شعبه.
4- واگذاری اسناد به میزان 150 درصد حد تخصیصی توسط مشتری و برقراری ارتباط حساب متمرکز پشتیبان کارت اقساط با حساب جاری اعتباری و قرارداد به منظور واگذاری اسناد.
توجه: صدورچک از حساب جاری اعتباری به منزله استفاده از اعتبار محسوب می شود.

سایر موارد :
- نرخ سود قرارداد خرید دین تابع نرخ عقود مبادله‌ای می‌باشد. 
- خرید اسنادی که از طریق ظهرنویسی به واگذارنده منتقل شده است، مجاز نمی‌باشد.
- تنظیم «قرارداد نگهداری اسناد و اوراق تجاری و وکالت نامه» علاوه بر «قرارداد خرید دین به منظور تأمین اعتبار در حساب جاری» الزامی است.
- هنگام تعویض و یا افزایش اسناد ، تنظیم متمم قرارداد «افزایش مبلغ /تعویض اسناد/افزایش اسناد» الزامی است.