اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

چاپ
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به سپرده های مدت داری (یک ساله) اطلاق می شود که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می شوند.

شرایط و ضوابط:
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بیسواد).
2- برای صغار، ولی و وصی و یا قیم می تواند حساب افتتاح نماید. شایان ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می توانند بنام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح کننده خواهد بود.
3- انسداد حساب قبل ازسررسید مشمول قسمتی از سود متعلقه خواهد بود.
4- معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد.
5- در صورت درخواست صاحب حساب، کل سپرده به بستگان درجه یک انتقال می یابد بدون اینکه کاهش یا تغییری در میزان سود مشتری به وجود آید.
6- برداشت تمام یا قسمتی از مبلغ سپرده قبل از سررسید، با برگشت مابه‌التفاوت سود پرداختی به آن بخش از سپرده مورد مطالبه، امکان‌پذیر ‌باشد.
7- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت «10.000.000 ریال (ده میلیون ریال)» می باشد.
توجه :
- مبنای محاسبه پرداخت سود سپرده ها در بانک سپه به صورت روزشمار می باشد.
- در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.

مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه.
2- تصویر شرکتنامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

سایر موارد:
- به استناد نامه شماره 76335/93 مورخ 1393.03.24 بانک مرکزی ج.ا.ا.، مبنی بر ممنوعیت بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال، افتتاح حساب برای کلیه سپرده های عادی و طرح سمن در سیستم شعب صرفاً به صورت سپرده یک‌ساله صورت می پذیرد. برای سپرده های تمدیدی از تاریخ 1393.04.18 (بیش از یک سال) تاکنون، با توجه به اینکه در قرارداد سپرده‌های سرمایه گذاری، بانک در تمدید سپرده در سررسید وکیل سپرده گذار می باشد، سپرده‌های بیش از یک‌سال در قالب سپرده یک‌ساله به صورت خودکار تمدید خواهد شد.