تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای افراد معلول

چاپ
حساب قرض الحسنه جاری برای افراد روشندل و معلولین از ناحیه دو دست

بانک سپه در راستای جذب رضایت افراد روشندل و معلولین از ناحیه دو دست اقدام به افتتاح حساب جاری با رعایت مقررات مربوطه می نماید.

شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
2- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
3- نداشتن سابقه چک برگشتی.
4- متقاضی باید قسمت امضاء مشتری را با مهر خود ممهور و شخص مورد اعتمادی که مجاز به امضاء چک از طرف ایشان باشد به بانک معرفی نماید.
5- نداشتن بدهی غیرجاری در شبکه بانکی.
6- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب اشخاص حقیقی 1.000.000 ریال می باشد.
7- برای کلیه عملیات بانکی اخذ «شماره مشتری» الزامی می باشد.


مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.