تصویر عنوان صفحه

چک بانکی

چاپ
چک بانکی

به منظور سهولت و تسریع در نقل و انتقال پول و جلب رضایت مشتریان، شعب به صدور چک بانکی اقدام می نمایند. چک بانکی توسط بانک و به درخواست مشتری و با رمز مخصوص صادر میگردد و پرداخت وجه چکهای ِبانکی کلیه شعب، در سراسر شعب بانک امکانپذیر است. ضمناً پرداخت وجه چک توسط بانک تضمین گردیده است.


شرایط استفاده :
- تکمیل فرم (چک بانکی) توسط مشتری و ارائه آن به تحویلدار شعبه.
- پرداخت کارمزد چک بانکی وفق تعرفه کارمزد خدمات ریالی.

مفقودی چک بانکی :
در صورت مفقودی چک بانکی مراتب بایستی کتباً به شعبه صادرکننده اعلام شود و جهت ابقاء دستور صادره، ارائه گواهی طرح شکایت در مراجع قضایی ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام مفقودی الزامی می باشد.