اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

چکهای بین بانکی

چاپ
چک های بین بانکی

چک هـایی هستند که حسب درخواست مشتری توسط یک بانک، عهـده یکی ازشـعب سایر بانکها برای واریز به یک حساب خاص (به استثناء سپرده های مدت دار) در سطح یک شهر صادر می شود.

شرایط استفاده :
- تکمیل فرم (چک بانکی) توسط مشتری و ارائه آن به تحویلدار شعبه.
- پرداخت کارمزد چک بین بانکی وفق تعرفه کارمزد خدمات ریالی.

مفقودی چک بین بانکی :
1- مشتری می باید مراتب مفقود شدن چک را کتباً تنظیم فرم مربوطه، به اطلاع شعبه صادرکننده برساند.
2- شعبه صادرکننده چک، پس از دریافت پاسخ استعلام از شعبه بانک ذینفع مبنی بر عدم واریز وجه چک صادره، ضمن کنترل مهر و امضاهای مندرج در ذیل فرم و اطمینان از مطابقت آنها با نمونه امضاهای مجاز مخصوص چکهای بین بانکی، تعهدنامه اعلام مفقود شدن چک بین بانکی را از ذینفع اخذ و سپس نسبت به صدور چک بین بانکی المثنی اقدام می نماید. بدیهی است تعهدنامه مزبور می باید توسط مشتری و ضامن معتبر امضاء گردد.