اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

چکهای واگذاری مشتریان

چاپ
وصول چک های واگذاری مشتریان

چک هایی هستند که دارنده آن بدون مراجعه به شعبه صادرکننده چک، به شعبه ای که در آن حساب دارد، مراجعه نموده و از بانک تقاضا می کند وجه چک موردنظر را وصول و به حساب وی منظور نماید.


شرایط و ضوابط :
1- تکمیل فرم وصول (نمونه77) و پشت نویسی چک توسط مشتری مبنی بر اینکه پس از وصول به حساب واریز گردد.
2- واریز به حساب مشتری یا عودت چک همراه با برگشتی در صورت برگشت چک در روز کاری بعد.