تصویر عنوان صفحه

چکهای واگذاری مشتریان

چاپ
وصول چک های واگذاری مشتریان

چک هایی هستند که دارنده آن بدون مراجعه به شعبه صادرکننده چک، به شعبه ای که در آن حساب دارد، مراجعه نموده و از بانک تقاضا می کند وجه چک موردنظر را وصول و به حساب وی منظور نماید.


شرایط و ضوابط :
1- تکمیل فرم وصول (نمونه77) و پشت نویسی چک توسط مشتری مبنی بر اینکه پس از وصول به حساب واریز گردد.
2- واریز به حساب مشتری یا عودت چک همراه با برگشتی در صورت برگشت چک در روز کاری بعد.