اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
سه شنبه 19 فروردین 1399
مسیر جاری : صفحه نخست > پایگاه دانش > پرسش های متداول > در مورد سپرده های مدت دار
تصویر عنوان صفحه

پاسخ سؤالات متداول در مورد سپرده ها

چاپ
کاربر محترم کاربر محترم؛
باتشکر از همکاری با تشکر از همکاری اداره کل تشکیلات و روشها بانک سپه در پاسخ به پرسشهای کاربران، متن کامل پاسخهای ارسالی در ذیل قابل دسترسی است:

 - نرخ سود پرداختی از طرف بانک به انواع سپرده ها به چه میزان است ؟  
 
نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 11/6/1396:
- سپرده کوتاه مدت 10%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 15%
 
نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 31/3/1395 تا 10/6/1396:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه (90 روزه) 14.8%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 14.8%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 14.8%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 15.9%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 15%  
 
نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 1/12/1394 تا 30/3/1395:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه (90 روزه) 17.8%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 17.8%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 17.8%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 17.9%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 18%
 
نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 15/2/1394 تا تاریخ 30/11/1394:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهار ماهه (120 روزه) 14%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 18%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 20%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 20%
 
نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 1/10/1393 تا تاریخ 1394/2/14:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهار ماهه (120 روزه) 14%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 18%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 20%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 22%
 
 نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 9/11/1390 تا تاریخ 12/2/1393:
 - سپرده کوتاه مدت 7%
 -- سپرده کوتاه مدت ویژه چهار ماهه (120 روزه) 10%
 --- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 12%
 ---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 15%
 ------ سپرده بلند مدت یک ساله 17%
 ------- سپرده بلند مدت دو ساله 18.5%
 -------- سپرده بلند مدت سه ساله 19%
 --------- سپرده بلند مدت چهار ساله 19.5%
 ---------- سپرده بلند مدت پنج ساله 20%
 
 نرخ سود علی الحساب سپرده ها تا تاریخ 8/11/1390:
 - سپرده کوتاه مدت 6% 
 -- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 6%
 --- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 8% 
 ---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 10%
 ------ سپرده بلند مدت یک ساله 12.5%
 ------- سپرده بلند مدت دو ساله 13%
 -------- سپرده بلند مدت سه ساله 14%
 --------- سپرده بلند مدت چهار ساله 14.5%
 ---------- سپرده بلند مدت پنج ساله 15%
 
 نرخ سود علی الحساب سپرده ها سال 1389: 
 - سپرده کوتاه مدت 6% 
 -- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 8 % 
 --- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 11% 
 ------ سپرده بلند مدت یک ساله 14% 
 ------- سپرده بلند مدت دو ساله 14.5%
 -------- سپرده بلند مدت سه ساله 15% 
 --------- سپرده بلند مدت چهار ساله 16% 
 ---------- سپرده بلند مدت پنج ساله 17%
 
 نرخ سود علی الحساب سپرده ها سال 1388: 
 - سپرده کوتاه مدت 9% 
 -- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 12% 
 --- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 12% 
 ------ سپرده بلند مدت یک ساله 14.5% 
 ------- سپرده بلند مدت دو ساله 15.5%
 -------- سپرده بلند مدت سه ساله 16% 
 --------- سپرده بلند مدت چهار ساله 17% 
 ---------- سپرده بلند مدت پنج ساله 17.5%
 
نرخ سود علی الحساب سپرده ها سال 1387:  
 - سپرده کوتاه مدت 9% 
 -- سپرده کوتاه مدت ویژه 16%  
 ----- سپرده بلند مدت یک ساله 15%  
 ------ سپرده بلند مدت دو ساله 16%
 ------- سپرده بلند مدت سه ساله 17% 
 -------- سپرده بلند مدت چهار ساله 18%  
 --------- سپرده بلند مدت پنج ساله 19%
 
 
دسترسی برای دسترسی به جدول نرخنامه انواع سپرده های ریالی و ارزی سال جاری به بخش «نرخ سود علی الحساب سپرده ها» در بخش «تکریم ارباب رجوع» مراجعه نمائید. 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/12/13