اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه آذریايجان شرقی

چاپ
مدیریت شعب منطقه آذریایجان شرقی

مدیریت شعب منطقه آذریایجان شرقی

آیکون یوزر یا نام کاربرینام مدیر
آیکون تلفنتلفن33384901 و 33384976-041
آیکون نمابرنمابر33363778 - 041
آیکون ایمیلایمیلeazarbijan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی5154995367
آیکون آدرسآدرستبریز، چهارراه آزادی

معاونین

امیر  بهبودی امیر   بهبودی
ابراهیم   جمشیدی ابراهیم   جمشیدی
بهروز   سینائی بهروز   سینائی
غلامرضا  قنبری غلامرضا  قنبری

مسئول روابط عمومیمحمدامین  نجفی
تلفن33363756 - 041

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.