تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه آذریايجان شرقی

چاپ
سیدعلی  موسوی

مدیریت شعب منطقه آذریایجان شرقی

آیکون یوزر یا نام کاربرینام سرپرستسیدعلی موسوی
آیکون تلفنتلفن33384901 و 33384976-041
آیکون نمابرنمابر33363778 - 041
آیکون ایمیلایمیلeazarbijan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی5154995367
آیکون آدرسآدرستبریز، چهارراه آزادی

معاونین

امیر  بهبودی امیر   بهبودی
ابراهیم   جمشیدی ابراهیم   جمشیدی
بهروز   سینائی بهروز   سینائی
سیدرضا عبدالمطلبی سیدرضا  عبدالمطلبی
غلامرضا  قنبری غلامرضا  قنبری
کریم یاری کریم  یاری

مسئول روابط عمومیمحمدامین  نجفی
تلفن33363756 - 041

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.