اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه آذربایجان غربی

چاپ
سجاد  قربانزاده

مدیریت شعب منطقه آذربایجان غربی

نام مدیرنام مدیرسجاد  قربانزاده
تلفنتلفن 33440858 و 33442371-044
نمابرنمابر33470200 - 044
ایمیلایمیلwazarbaijan@banksepah.ir
کدپستیکد پستی5715654761
آدرسآدرسارومیه، ابتدای خیابان کاشانی

معاونین

محرم  خرم محرم  خرم
علی اکبر زنجانلو علی اکبر  زنجانلو
آرمان محمدزاده آرمان  محمدزاده

مسئول روابط عمومی مرتضی   گل محمدی
تلفن33451161 - 044

وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.