مدیریت شعب منطقه اردبيل

چاپ

مدیریت شعب منطقه اردبیل

نام مدیرسجاد  قربانزاده
تلفن33728720 و 33728730-045
نمابر33727778 - 045
ایمیلardebil@banksepah.ir
کد پستی5615784835
آدرساردبیل، انتهای خیابان حافظ

معاونین

ضیا  محمدی

مسئول روابط عمومیداریوش صاحب نظر
تلفن33729438 - 045

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.