تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه اصفهان

چاپ
حمیدرضا  باقری مدیریت شعب منطقه اصفهان

مدیریت شعب منطقه اصفهان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرحمیدرضا  باقری
آیکون تلفنتلفن32330024 - 031
آیکون نمابرنمابر 32332093 - 031
آیکون ایمیلایمیلesfahan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی8133737331
آیکون آدرسآدرساصفهان، خیابان استاد مطهری، جنب سینما قدس

معاونین

ایوب تابانی ایوب  تابانی
عبدالمجید  حمیدی عبدالمجید  حمیدی
محمود  عباسی محمود  عباسی
رضا  عظیمی رضا  عظیمی
غلامرضا  کریمی غلامرضا  کریمی
منصور  نیکوبین منصور  نیکوبین

مسئول روابط عمومیعلیرضا  صفار
تلفن 031-32331742

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش