مدیریت شعب منطقه ايلام

چاپ

مدیریت شعب منطقه ایلام

نام مدیرعلیرضا  آئینی
تلفن33337412 - 084
نمابر33331755 - 084
ایمیلilam@ebanksepah.ir
کد پستی6931613677
آدرسایلام، خیابان سعدی جنوبی، کوچه شهید رشیدی

معاونین

علی  فرامرزی

مسئول روابط عمومیمهدی  بسطامی
تلفن38878718 - 084

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.