اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه چهارمحال و بختیاری

چاپ
مهرشاد  شجاعی مدیریت شعب منطقه چهارمحال و بختیاری

مدیریت شعب منطقه چهارمحال و بختیاری

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرمهرشاد  شجاعی
آیکون تلفنتلفن 32240137 و 4-32221341-038
آیکون نمابرنمابر32221340 - 038
آیکون ایمیلایمیلchaharmahal@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی8816839349
آیکون آدرسآدرسشهرکرد، میدان 12 محرم

معاونین

عبدالرحیم  اسماعیلی عبدالرحیم  اسماعیلی
بهزاد  کریمیان بهزاد  کریمیان
سعید  رجائی ریزی سعید  رجائی ریزی

مسئول روابط عمومیمحمودرضا  بیاتی
تلفن32221738 - 038

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.