مدیریت شعب منطقه چهارمحال و بختیاری

چاپ

مدیریت شعب منطقه چهارمحال و بختیاری

نام مدیرمهرشاد  شجاعی
تلفن 32240137 و 4-32221341-038
نمابر32221340 - 038
ایمیلchaharmahal@banksepah.ir
کد پستی8816839349
آدرسشهرکرد، میدان 12 محرم

معاونین

بهزاد  کریمیان
سعید  رجائی ریزی

مسئول روابط عمومیمحمودرضا  بیاتی
تلفن32221738 - 038

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.