اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی

چاپ
اسد  بهلگردی مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی

مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیراسد  بهلگردی
آیکون تلفنتلفن32387112 - 056
آیکون نمابرنمابر32387150 - 056
آیکون ایمیلایمیلkhorasanj@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی9719693511
آیکون آدرسآدرسبیرجند ، حاشیه میدان طالقانی

معاونین

محمدحسین  چهاردهی محمدحسین  چهاردهی
جواد  گروهی جواد  گروهی
حسین  محمدپور حسین  محمدپور

مسئول روابط عمومینغمه  صلواتی نژاد
تلفن32387124 - 056

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.