مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی

چاپ

مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی

نام مدیراحسان  شیرپور
تلفن32238815 - 058
نمابر32223464 - 058
ایمیلict_khorasansh@banksepah.ir
کد پستی9414874437
آدرسبجنورد، خیابان شهید بهشتی جنوبی، کوچه شهید نقی زاده

معاونین

سلیمان  اسدی الوستانی
سیامک  ساعدی

مسئول روابط عمومیالهام  ربیعی
تلفن32238804 - 058

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.