تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی

چاپ

مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر
آیکون تلفنتلفن32238815 - 058
آیکون نمابرنمابر32223464 - 058
آیکون ایمیلایمیلict_khorasansh@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی9414874437
آیکون آدرسآدرسبجنورد، خیابان شهید بهشتی جنوبی، کوچه شهید نقی زاده

معاونین

سلیمان  اسدی الوستانی سلیمان  اسدی الوستانی
علیرضا باغبانی جاوید علیرضا  باغبانی جاوید
مجید  خانی مجید  خانی
سیامک  ساعدی سیامک  ساعدی

مسئول روابط عمومیالهام  ربیعی
تلفن32238804 - 058

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.