اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی

چاپ
احسان  شیرپور مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی

مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیراحسان  شیرپور
آیکون تلفنتلفن32238815 - 058
آیکون نمابرنمابر32223464 - 058
آیکون ایمیلایمیلict_khorasansh@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی9414874437
آیکون آدرسآدرسبجنورد، خیابان شهید بهشتی جنوبی، کوچه شهید نقی زاده

معاونین

سلیمان  اسدی الوستانی سلیمان  اسدی الوستانی
مجید  خانی مجید  خانی
سیامک  ساعدی سیامک  ساعدی

مسئول روابط عمومیالهام  ربیعی
تلفن32238804 - 058

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.