اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه خوزستان

چاپ
علی  محمدزاده داودی مدیریت شعب منطقه خوزستان

مدیریت شعب منطقه خوزستان

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرعلی  محمدزاده داودی
آیکون تلفنتلفن32213824 - 061
آیکون نمابرنمابر32213822 - 061
آیکون ایمیلایمیلkhoozestan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6193944346
آیکون آدرسآدرساهواز، خیابان سلمان فارسی، بین حافظ و کتانباف

معاونین

احمد  امیرنیا احمد  امیرنیا
فریدون  تقی پور فریدون  تقی پور
اکبر  حقیقت اکبر  حقیقت
حمید  نجفی حمید  نجفی

مسئول روابط عمومیحسن  نیک بیان
تلفن32237485 - 061

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.