مدیریت شعب منطقه خوزستان

چاپ

مدیریت شعب منطقه خوزستان

نام مدیرعلی  محمدزاده داودی
تلفن32213824 - 061
نمابر32213822 - 061
ایمیلkhoozestan@banksepah.ir
کد پستی6193944346
آدرساهواز، خیابان سلمان فارسی، بین حافظ و کتانباف

معاونین

احمد  امیرنیا
فریدون  تقی پور
اکبر  حقیقت

مسئول روابط عمومیحسن  نیک بیان
تلفن32237485 - 061

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.