تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه زنجان

چاپ
حسن  دادگر مدیریت شعب منطقه زنجان

مدیریت شعب منطقه زنجان

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرحسن  دادگر
آیکون تلفنتلفن 33422510 و 33420743-024
آیکون نمابرنمابر33420740 - 024
آیکون ایمیلایمیلict_zanjan@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی4515617966
آیکون آدرسآدرسزنجان، خیابان خرمشهر

معاونین

عبدالرضا  خاتمی عبدالرضا  خاتمی
علی  رستمی علی  رستمی
بهزاد  نوراله زاده بهزاد  نوراله زاده

مسئول روابط عمومی
تلفن33422302 - 024 

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.