اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 2 بهمن 1398

مدیریت شعب منطقه سمنان

چاپ

مدیریت شعب منطقه سمنان

نام مدیرابوالقاسم  چتری
تلفن33332359 - 023
نمابر33340189 - 023
ایمیلsemnan@banksepah.ir
کد پستی3518784568
آدرسسمنان، بلوار 17 شهریور

معاونین

مرتضی  باطبی
حسن  همتیان

مسئول روابط عمومیمصطفی  سراج کوهی مقدم
تلفن33332640 - 023

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.