اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه سمنان

چاپ
ابوالقاسم  چتری مدیریت شعب منطقه سمنان

مدیریت شعب منطقه سمنان

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرابوالقاسم  چتری
آیکون تلفنتلفن33332359 - 023
آیکون نمابرنمابر33340189 - 023
آیکون ایمیلایمیلsemnan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3518784568
آیکون آدرسآدرسسمنان، بلوار 17 شهریور

معاونین

الهام رحیمی الهام  رحیمی
علی اصغر  طاهری سیدعلی اصغر  طاهری
حمیدرضا  عرب حمیدرضا  عرب

مسئول روابط عمومیمصطفی  سراج
تلفن33332640 - 023

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.