تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه فارس

چاپ
سعید  منصوریان طبائی مدیریت شعب منطقه فارس

مدیریت شعب منطقه فارس

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرسعید  منصوریان طبائی
آیکون تلفنتلفن32301643 و 32301540-071
آیکون نمابرنمابر 32304861-071
آیکون ایمیلایمیلfars@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی7134846968
آیکون آدرسآدرسشیراز، بلوار زند، جنب بیمارستان شهید فقیهی

معاونین

مجید  استوار مجید  استوار
رضا  فتحی رضا  فتحی
بیژن  محسنی بیژن  محسنی
محمدحسین  مسعودی محمدحسین  مسعودی

مسئول روابط عمومیکامران  دوکوهکی
تلفن32308494 - 071

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.