تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه قزوين

چاپ
عباس  احمدی مدیریت شعب منطقه قزوین

مدیریت شعب منطقه قزوین

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعباس  احمدی
آیکون تلفنتلفن 33234105 و 33222831-028
آیکون نمابرنمابر33224131 - 028
آیکون ایمیلایمیلghazvin@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3413664339
آیکون آدرسآدرسقزوین ، ضلع شمالی میدان آزادی ، اتنهای بن بست سعادت

معاونین

حمیدرضا  عرب حمیدرضا  عرب
جواد  فغانی جواد  فغانی
امیر  هادی زاده امیر  هادی زاده

مسئول روابط عمومیاحسان  نوری
تلفن33245304 - 028

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.