اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه البرز

چاپ
رمضان  همتی باغبانانی مدیریت شعب منطقه البرز

مدیریت شعب منطقه البرز

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیررمضان  همتی باغبانانی
ایکون تلفنتلفن 17 الی 32211615 و 32219588 - 026
آیکون نمابرنمابر32219551 - 026
آیکون ایمیلایمیلalborz@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3158843184
آیکون آدرسآدرسکرج، چهارراه دانشکده

معاونین

حسین  زندی مقدم حسین  زندی مقدم
سیدناصر  مویدی سیدناصر  مویدی
فرهاد  میرابی فرهاد  میرابی

مسئول روابط عمومیمحمود  خلج
تلفن32404054 - 026

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.