مدیریت شعب منطقه البرز

چاپ

مدیریت شعب منطقه البرز

نام مدیررمضان  همتی باغبانانی
تلفن32219550 - 026
نمابر32219551 - 026
ایمیلalborz@banksepah.ir
کد پستی3158843184
آدرسکرج، چهارراه دانشکده

معاونین

سیدناصر  مویدی
فرهاد  میرابی

مسئول روابط عمومیمحمود  خلج
تلفن32209393 - 026

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.