اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه کردستان

چاپ
شمس اله  اسدالهی مدیریت شعب منطقه کردستان

مدیریت شعب منطقه کردستان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرشمس اله  اسدالهی
آیکون تلفنتلفن33284300 - 087
آیکون نمابرنمابر33285470 - 087
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی6613714574
آیکون آدرسآدرسسنندج، میدان آزادی

معاونین

علیرضا عباسی فرید علیرضا  عباسی فرید
علی اصغر محمودی علی اصغر  محمودی
حسین  ملامحمدی حسین  ملامحمدی
سیدمحمد  یوسفی سیدمحمد  یوسفی

مسئول روابط عمومیبابک  اعتمادی
تلفن33286842 - 087

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.