مدیریت شعب منطقه کردستان

چاپ

مدیریت شعب منطقه کردستان

نام مدیرشمس اله  اسدالهی
تلفن33284300 - 087
نمابر33285470 - 087
ایمیل
کد پستی6613714574
آدرسسنندج، میدان آزادی

معاونین

سیدمحمد  یوسفی

مسئول روابط عمومیبابک  اعتمادی
تلفن33286842 - 087

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.