اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه کردستان

چاپ
شمس اله  اسدالهی مدیریت شعب منطقه کردستان

مدیریت شعب منطقه کردستان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرشمس اله  اسدالهی
آیکون تلفنتلفن33284300 - 087
آیکون نمابرنمابر33285470 - 087
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی6613714574
آیکون آدرسآدرسسنندج، میدان آزادی

معاونین

حسین  ملامحمدی حسین  ملامحمدی
سیدمحمد  یوسفی سیدمحمد  یوسفی

مسئول روابط عمومیبابک  اعتمادی
تلفن33286842 - 087

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.