مدیریت شعب منطقه كرمان

چاپ

مدیریت شعب منطقه کرمان

نام مدیرمحمدرضا  خضری پور
تلفن 92 و 32226991-034
نمابر 32229515-034
ایمیلkerman@banksepah.ir
کد پستی7613997641
آدرسکرمان، خیابان شریعتی، نرسیده به قدمگاه

معاونین

علی  اصطهباناتی
جلال  آیت الهی موسوی
محمدحسین  غنچه پور

مسئول روابط عمومیعلی  باغبان زاده
تلفن92 و 32226991-034

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.