مدیریت شعب منطقه کرمانشاه

چاپ

مدیریت شعب منطقه کرمانشاه

نام مدیرعبدالعلی  شریفی
تلفن 4 -38221301 و 38238040-083
نمابر38236482 - 083
ایمیلict_kermanshah@ebanksepah.ir
کد پستی6714616441
آدرسکرمانشاه، میدان آزادی

معاونین

غلامرضا  چقازردی
مجتبی  فلاحی

مسئول روابط عمومیمریم  ایزدبخش
تلفن 38226374 و 6735 داخلی 38221301-083

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.