مدیریت شعب منطقه كهگيلويه و بويراحمد

چاپ

مدیریت شعب منطقه کهگیلویه و بویراحمد

نام مدیرمهرعلی  برماس
تلفن33232794 - 074
نمابر33232796 - 074
ایمیل
کد پستی7591898971
آدرسیاسوج، فلکه ساعت، خیابان سردار جنگل جنوبی

معاونین

شاهرخ  امیریان کردلاغری
حاتم  علیرضانژاد

مسئول روابط عمومیزهرا  مرادی
تلفن33232802 - 074

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.