مدیریت شعب منطقه لرستان

چاپ

مدیریت شعب منطقه لرستان

نام مدیرعلیرضا  عزیزی
تلفن 33301110 و 33301107-066
نمابر33305417 - 066
ایمیلlorestan@banksepah.ir
کد پستی6813763761
آدرسخرم آباد، چهارراه بانک، خیابان طالقانی

معاونین

کیومرث  مسعودی
سعید  ملک شاهیان

مسئول روابط عمومیحمیدرضا  شیری
تلفن33301109-066 داخلی 241

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.