اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه مازندران

چاپ
مظاهر  ابراهیمی مدیریت شعب منطقه مازندران

مدیریت شعب منطقه مازندران

آیکون یوزرنام مدیرمظاهر  ابراهیمی
آیکون تلفنتلفن33329000 - 011
آیکون نمابرنمابر33328015 - 011
آیکون ایمیلایمیلmazandaran@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی4848679198
آیکون آدرسآدرسساری، نبش خیابان قارن و فرهنگ

معاونین

اسماعیل  اکبری اسماعیل  اکبری
محمدمهدی  بازاری محمدمهدی  بازاری
حسین  کالجی حسین  کالجی
ناصر  مستانی شیرازی ناصر  مستانی شیرازی

مسئول روابط عمومیسیدمهدی  هاشمی
تلفن33325044 - 011

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.