تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه مازندران

چاپ
مظاهر  ابراهیمی مدیریت شعب منطقه مازندران

مدیریت شعب منطقه مازندران

آیکون یوزرنام مدیرمظاهر  ابراهیمی
آیکون تلفنتلفن33329000 - 011
آیکون نمابرنمابر33328015 - 011
آیکون ایمیلایمیلmazandaran@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی4848679198
آیکون آدرسآدرسساری، نبش خیابان قارن و فرهنگ

معاونین

اسماعیل  اکبری اسماعیل  اکبری
محمدمهدی  بازاری محمدمهدی  بازاری
محمودرضا رنجبر کوچکسرائی محمودرضا  رنجبر کوچکسرائی
حسین  کالجی حسین  کالجی
ناصر  مستانی شیرازی ناصر  مستانی شیرازی

مسئول روابط عمومیسیدمهدی  هاشمی
تلفن33325044 - 011

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.