مدیریت شعب منطقه مازندران

چاپ

مدیریت شعب منطقه مازندران

نام مدیرمظاهر  ابراهیمی
تلفن33329000 - 011
نمابر33328015 - 011
ایمیلmazandaran@banksepah.ir
کد پستی4848679198
آدرسساری، نبش خیابان قارن و فرهنگ

معاونین

اسماعیل  اکبری
حسین  کالجی
ناصر  مستانی شیرازی

مسئول روابط عمومیسیدمهدی  هاشمی
تلفن33325044 - 011

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.