اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه مركزی

چاپ
امراله  زند مدیریت شعب منطقه مرکزی

مدیریت شعب منطقه مرکزی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرامراله  زند
آیکون تلفنتلفن32228800 و 32224747-086
آیکون نمابرنمابر32225028 - 086
آیکون ایمیلایمیلmarkazi@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3813996781
آیکون آدرسآدرساراک، خیابان شهید رجائی، نبش کوچه وزیری

معاونین

یوسف  حجت پور یوسف  حجت پور
رحمت اله  حمیدی رحمت اله  حمیدی

مسئول روابط عمومیابراهیم  امینی
تلفن32231519 - 086

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.