اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران

چاپ
مدیر شعب منطقه مرکزی تهران

مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام سرپرستمحمد  شعبانی
آیکون تلفنتلفن88903415 - 021
آیکون نمابرنمابر88938579 - 021
آیکون ایمیلایمیلmantagheh2@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1595813553
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان استاد مطهری

معاونین

شاپور  امینی کردلو شاپور  امینی کردلو
محمد جوادی محمد  جوادی
فرنوش  دارابی فرنوش  دارابی
ابوالفضل  زمانی فریزهندی ابوالفضل  زمانی فریزهندی
حمیدرضا  صادقیان کیا حمیدرضا  صادقیان کیا

مسئول روابط عمومیسیدمرتضی  اسماعیلی
تلفن88943917 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.