مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران

چاپ

مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران

نام مدیرحمید  نصرالهی
تلفن88903415 - 021
نمابر88938579 - 021
ایمیلmantagheh2@banksepah.ir
کد پستی1595813553
آدرستهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان استاد مطهری

معاونین

شاپور  امینی کردلو
فرنوش  دارابی
ابوالفضل  زمانی فریزهندی
حمیدرضا  صادقیان کیا

مسئول روابط عمومیسیدمرتضی  اسماعیلی
تلفن88943917 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.