اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه هرمزگان

چاپ
بابک  جاویدی مدیریت شعب منطقه هرمزگان

مدیریت شعب منطقه هرمزگان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیربابک  جاویدی
ایکون تلفنتلفن32245498 - 076
ایکون نمابرنمابر32245487 - 076
آیکون ایمیلایمیلhormozgan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی7913956419
آیکون آدرسآدرسبندرعباس، چهارراه مرادی

معاونین

کریم  بیژن زاده کریم  بیژن زاده

مسئول روابط عمومیداریوش  مارزی
تلفن32231758 - 076

اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.