مدیریت شعب منطقه همدان

چاپ

مدیریت شعب منطقه همدان

نام مدیرسعید  محمدی دوست
تلفن 32512096 و 32515080-081
نمابر32225028 - 081
ایمیلhamedan@banksepah.ir
کد پستی6516673351
آدرسهمدان، خیابان شریعتی، ابتدای بلوار خواجه رشید

معاونین

محمد  خداویسی
مجید  فصولی
محمدقاسم  لطفی

مسئول روابط عمومیکامران  درخشان مفرد
تلفن

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.