اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه همدان

چاپ
سعید  محمدی دوست

مدیریت شعب منطقه همدان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرسعید  محمدی دوست
آیکون تلفنتلفن 32512096 و 32515080-081
آیکون نمابرنمابر32225028 - 081
آیکون ایمیلایمیلhamedan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6516673351
آیکون آدرسآدرسهمدان، خیابان شریعتی، ابتدای بلوار خواجه رشید

معاونین

محمد  خداویسی محمد  خداویسی
مجید  فصولی مجید  فصولی
محمدقاسم  لطفی محمدقاسم  لطفی
حمیدرضا  محسنی حمیدرضا  محسنی

مسئول روابط عمومیکامران  درخشان مفرد
تلفن

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.