مدیریت شعب منطقه يزد

چاپ

مدیریت شعب منطقه یزد

نام مدیرعباس  وطن خواه
تلفن35229100 - 035
نمابر35229920 - 035
ایمیلyazd@ebanksepah.ir
کد پستی8917955195
آدرسیزد، بلوار جمهوری

معاونین

ابوالفضل  برزگر
هدایت  حکیمی

مسئول روابط عمومیحسین  درستکار
تلفن35241885 - 035

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.