شعبه مستقل مرکزی تهران

چاپ

شعبه مستقل مرکزی تهران

نام مدیرمحمدرضا  یوسفی
تلفن66742136 - 021
نمابر66747168 - 021
ایمیلb1@banksepah.ir
کد پستی1136955611
آدرستهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)

معاونین

محمد  ایران خواه اصل
محمدرضا خوش کنش
مجید  رودسرابی
غلامرضا  فریدونی

مسئول روابط عمومی
تلفن66743834 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .