تصویر عنوان صفحه

شعبه مستقل مرکزی تهران

چاپ
محمدرضا  یوسفی مدیر شعبه مستقل مرکزی تهران

شعبه مستقل مرکزی تهران

ایکون یوزر یا کاربر نام مدیرمحمدرضا  یوسفی
آیکون تلفنتلفن66742136 - 021
آیکون نمابرنمابر66747168 - 021
آیکون ایمیلایمیلb1@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)

معاونین

محمد  ایران خواه اصل محمد  ایران خواه اصل
نوشین دادرس نوشین  دادرس
علی  روفه علی  روفه 

مسئول روابط عمومی
تلفن66743834 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .