اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

شعبه مستقل مرکزی تهران

چاپ
محمدرضا  یوسفی مدیر شعبه مستقل مرکزی تهران

شعبه مستقل مرکزی تهران

ایکون یوزر یا کاربر نام مدیرمحمدرضا  یوسفی
آیکون تلفنتلفن66742136 - 021
آیکون نمابرنمابر66747168 - 021
آیکون ایمیلایمیلb1@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)

معاونین

محمد  ایران خواه اصل محمد  ایران خواه اصل
نوشین دادرس نوشین  دادرس
علی  روفه علی  روفه 

مسئول روابط عمومی
تلفن66743834 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .