تصویر عنوان صفحه

شعبه مستقل بازار تهران

چاپ
مجید  سیفی شعبه مستقل بازار تهران

شعبه مستقل بازار تهران

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمجید  سیفی
آیکون تلفنتلفن 33951246 - 021
آیکون نمابرنمابر 33909033 - 021
آیکون ایمیلایمیلbazar@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1117715118
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان 15 خرداد، رو به روی بازار آهنگراها

معاونین

 سیداکبر  حسینی  طباطبائی سیداکبر  حسینی طباطبائی
مقصود  مرادبخش مقصود  مرادبخش

مسئول روابط عمومی
تلفن33951244 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .