تصویر عنوان صفحه

شعبه مستقل بازار تهران

چاپ
مجید  سیفی شعبه مستقل بازار تهران

شعبه مستقل بازار تهران

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمجید  سیفی
آیکون تلفنتلفن 33951246 - 021
آیکون نمابرنمابر 33909033 - 021
آیکون ایمیلایمیلbazar@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1117715118
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان 15 خرداد، رو به روی بازار آهنگراها

معاونین

احمد بختیاری احمد  بختیاری
 سیداکبر  حسینی  طباطبائی سیداکبر  حسینی طباطبائی
مقصود  مرادبخش مقصود  مرادبخش

مسئول روابط عمومی
تلفن33951244 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .