شعبه مستقل بازار تهران

چاپ

شعبه مستقل بازار تهران

نام مدیرمجید  سیفی
تلفن 33951246 - 021
نمابر 33909033 - 021
ایمیلbazar@banksepah.ir
کد پستی1117715118
آدرستهران، خیابان 15 خرداد، رو به روی بازار آهنگراها

معاونین

سیداکبر  حسینی طباطبائی
علی  روفه
مقصود  مرادبخش

مسئول روابط عمومی
تلفن33951244 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .