اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 1 آبان 1398
مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > معرفی خدمات ریالی > حسابهای سپرده مدت دار > نرخنامه سود سپرده ها

نرخ سود علی الحساب سپرده های ریالی

چاپ
 نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار بانک سپه از تاریخ 1397/11/01

نوع سپرده نرخ سودعلی الحساب مثال: مبلغ سود به ازای حداقل مانده 1.000.000 ریال برای انواع سپرده
روز ماهیانه انتهای مدت
کوتاه مدت عادی 10% -8.333 ریال -
بلند مدت 1 ساله 15% - 12.500 ریال 150.000 ریال

* توجه :
- مبنای محاسبه پرداخت سود سپرده ها در بانک سپه به صورت ماه شمار می باشد.
- پرداخت سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده حساب در ماه محاسبه می گردد.
- در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
- به استناد نامه شماره 93/76335 مورخ 1393/3/24 بانک مرکزی ج.ا.ا.، مبنی بر ممنوعیت بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال، افتتاح حساب برای کلیه سپرده های عادی و طرح سمن در سیستم شعب صرفاً به صورت سپرده یک‌ساله صورت می پذیرد. برای سپرده های تمدیدی از تاریخ 1393/4/18 (بیش از یک سال) تاکنون، با توجه به اینکه در قرارداد سپرده‌های سرمایه گذاری، بانک در تمدید سپرده در سررسید وکیل سپرده گذار می باشد، سپرده‌های بیش از یک‌سال در قالب سپرده یک‌ساله به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

نرخ سود علی الحساب سپرده های طرح سمن

چاپ
توجه: مدت زمان اجرای این طرح به پایان رسیده است.

 نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار طرح سمن (سپرده مدت دار نوین)


نوع سپرده نرخ سود تجمیعی سالانه مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال
در انتهای دوره
کوتاه مدت 180 روزه 15.23% 75.107 ریال
بلند مدت 1 ساله 16.04% 160.400 ریال

* توجه :
- حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاحسپرده طرح سمن 1.000.000 ریال می‌باشد و مبالغ مجاز جهت برداشت قسمتی از سپرده، بایستی ضریبی از این مبلغ باشد.
- پرداخت سود تجمیعی سپرده ها بر مبنای پایان دوره و در سررسید سپرده ها خواهد بود.
- چنانچه سپرده‌گذار قبل از سررسید اقدام به دریافت قسمتی و یا کل وجه سپرده طرح سمن نماید، سود متعلقه طبق ضوابط بستن سپرده های مدت دار، بر اساس نرخ سود تجمیعی دوره متناظر با مدت سپرده‌گذاری ضمن کسر نیم درصد جریمه، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
- نرخ سود سپرده‌های مشمول طرح در زمان افتتاح و یا تمدید، براساس نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی‌ج.ا.ا تعیین و محاسبه خواهد شد.