تصویر عنوان صفحه

مرکز رفاه و بهداشت کارکنان

چاپ
دکتر عیسی جعفری

مرکز رفاه و بهداشت کارکنان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعیسی  جعفری
آیکون تلفنتلفن 66746824-021
آیکون نمابرنمابر 66744923 - 021
آیکون ایمیلایمیلrefah@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1136953413
آیکون آدرسآدرسمیدان امام خمینی، اداره مرکزی بانک سپه، ساختمان مرکز رفاه و بهداشت کارکنان

معاونین

حمیدرضا  خیری حمیدرضا  خیری
غلامرضا غلامعلی غلامرضا  غلامعلی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
اداره کل رفاه کارکنان در راستای ماهیت و ماموریت خود به عنوان ارائه دهنده خدمات رفاهی به کلیه همکاران شاغل و بازنشسته، ازکارافتاده، مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان انجام وظیفه می نماید. برهمین اساس رئوس فعالیتها و اقدامات رفاهی در سطوح قابل ذکر به شرح ذیل می باشد: 1- بهداشت و درمان کارکنان، 2- تسهیلات اعطایی کارکنان، 3- خدمات امور پرسنلی، 4- خدمات امور رفاهی کارکنان، 5- خدمات مددکاری، 6- خدمات درمانی مرتبط با معاینات پزشکی استخدام، استعلاجی، کمیسیون پزشکی، 7- خدمات مرتبط با امور بیمه ای (بانک، مشتریان، کارکنان)