اداره کل پشتیبانی و خدمات

چاپ

اداره کل پشتیبانی و خدمات

نام مدیرمحمدحسین  ایرانمنش
تلفن 2 الی 84434001-021
نمابر84434050 - 021
ایمیلm.iranmanash@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 3

معاونین

احسان  بیطرف
ابراهیم  صادقی فرد
حسین  فلاح
منصور  عربیان


اهم وظایف
دیریت و تدوین برنامه های راهبردی در امور مربوط به پشتیبانی و خدمات، نظارت و کنترل بر عملکردهای مدیریت شعب پیرامون اموال منقول و غیرمنقول بانک، تهیه مقدمات تشکیل کمیسیون معاملات و برگزاری مناقصات و مزایده ها و انعقاد قراردادها، تهیه و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز واحدهای بانک.