اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

اداره کل بازرسی

چاپ
علی اصغر بشیری

اداره کل بازرسی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعلی اصغر  بشیری
آیکون تلفنتلفن 88315380 -021
آیکون نمابرنمابر88318056 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1584895611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان هفتم تیر، خیابان عارف ادیب، پلاک 23

معاونین

حسین اسلامی افراکتی حسین  اسلامی افراکتی
یونس  بازیار اصل یونس  بازیار اصل
مروت اله رفیعی آتانی مروت اله  رفیعی آتانی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.