تصویر عنوان صفحه

اداره کل بازرسی

چاپ
اسداله  خودستانی مدیر اداره کل بازرسی

اداره کل بازرسی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیراسداله  خودستانی
آیکون تلفنتلفن 84434101 و 84434242-021
آیکون نمابرنمابر88408947 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1567717915
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، داخل محوطه باشگاه کارکنان بانک سپه

معاونین

یونس  بازیار اصل یونس  بازیار اصل
علی اصغر  بشیری علی اصغر  بشیری
علی  عبدالملکی علی  عبدالملکی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.