اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

اداره کل حسابرسی داخلی

چاپ
مرتضی  درویشی  اداره کل حسابرسی داخلی

اداره کل حسابرسی داخلی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرمرتضی  درویشی
آیکون تلفنتلفن35915102 - 021
آیکون نمابرنمابر 77613829 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1147614185
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان سعدی شمالی، ساختمان 250 (بالای شعبه قائم سعدی)، طبقه هفتم

معاونین

بهزاد سلطان کریمی بهزاد  سلطان کریمی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.