اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
 • انگلیسی بانک سپه
 • جستجو
پنجشنبه 31 مرداد 1398
خدمات ریالی
ضمانت نامه‌های ریالی
سندی که به درخواست ضمانتخواه (متقاضی) و پس از انعقاد قرارداد با وی، توسط بانک صادر می شود و به موجب آن بانک متعهد می‌شود به محض اعلام و مطالبه ذینفع، طبق متن ضمانت نامه، وجه آن را به وی پرداخت نماید.

انواع ضمانت‌نامه
 • ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده.
 • ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (ضمانت نامه حسن انجام کار).
 • ضمانت نامه پیش پرداخت.
 • ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان.
 • ضمانت نامه تعهد پرداخت (صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت، به نفع اشخاص حقیقی، حقوقی، دادگاه ها و... در قبال 100 درصد وجه نقد و یا سپرده سرمایه گذاری یا گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار وپژه عام و خاص یا حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و قرض الحسنه پس انداز).
 • ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا.
 • سایر ضمانت نامه های متفرقه جهت ارائه به دادگاهها، وزارت آموزش عالی، اداره وظیفه عمومی.
 • و ......


شرایط و ضوابط
 • متقاضی صدور ضمانت‌نامه باید حسب ضوابط مقرر، نسبت به ارائه وثایق و تضمینات لازم و تودیع وجه سپرده و پرداخت کارمزد متعلقه اقدام نماید.
 • متقاضی صدور ضمانت‌نامه موظف است مدارک اثبات کننده قابلیت، تجربه، تخصص و توانایی خود را در زمینه تعهد موضوع ضمانت‌نامه مورد تقاضا ارائه نماید.
 • میزان سپرده نقدی و انواع وثایق لازم جهت صدور ضمانت نامه در چارچوب آئین نامه صدور ضمانت نامه ها توسط ارکان اعتباری و با توجه به نوع ضمانت نامه، توان مالی و میزان مراودات مشتری و... تعیین می شود.
 • تقاضای صدور ضمانت نامه فقط به نام خود ضمانت خواه پذیرفته شده و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد.
 • صدور ضمانت‌نامه به منظور تحصیل وام و اعتبار یا اخذ تسهیلات از سایر بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های سرمایه گذاری و بیمه و... ممنوع است.
 • صدور ضمانت نامه به تقاضای شرکت ها و سازمان های دولتی به هر مبلغ منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. است.
 • تمدید ضمانت نامه با درخواست ذینفع و فراهم نمودن شرایط لازم از سوی ضمانت خواه امکان پذیر است.
 • تقلیل ضمانت نامه به استناد درخواست ذینفع و موافقت ضمانت خواه صورت خواهد پذیرفت.
 • به استثنای ضمانت‌نامه صادره به نفع سازمان‌های دولتی که با شرط تمدید بدون درخواست مجدد ذینفع صادر می‌شوند، بقیه ضمانت‌نامه ها به محض انقضای مدت اعتبار در صورت عدم وصول تقاضای تمدید یا مطالبه وجه، ابطال خواهند شد.
 • به محض مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع، بانک بدون نیاز به ارائه دلیل مطالبه و بدون قید و شرط موظف به پرداخت آن خواهد بود.
 • در صورت پرداخت وجه به ذینفع، مشتری موظف به تأمین وجه ضمانت نامه و مطالبات بانک خواهد بود.


سایر موارد
استعلام اینترنتی ضمانتنامه ها و برگه های اعتبارات اسنادی داخلی صادره از سوی بانک سپه با مراجعه به وب سایت بانکداری اینترنتی به نشانی www.EBankSepah.ir قابل مشاهده می باشد.