مدیریت شعب منطقه

مدیریت شعب منطقه اصفهان

نام مدیرحمیدرضا باقری
تلفن32330024 - 031
نمابر 32332093 - 031
ایمیلesfahan@banksepah.ir
کد پستی8133737331
آدرساصفهان، خیابان استاد مطهری، جنب سینما قدس

معاونین

علی اصغر حدیدی
محمود عباسی
غلامرضا کریمی
منصور نیکوبین

مسئول روابط عمومی منطقهعباس تنورساز
تلفن031- 32331742

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش