تصویر عنوان صفحه

اداره کل زیرساخت و شبکه

چاپ
مهدی  سلیمی

اداره کل زیرساخت و شبکه

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمهدی  سلیمی
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

معاونین

 معاون اداره ---


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---