تصویر عنوان صفحه

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی 1

چاپ
علی اصغر سلامت خواه مهربانی

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی 1 - امور مربوط به IT حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد سابق 

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر علی اصغر  سلامت خواه مهربانی
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

معاونین

محمدمهدی ییلاقی اشرفی محمدمهدی  ییلاقی اشرفی 


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---
تصویر عنوان صفحه

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی 2

چاپ
رضا  عیوضی

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی 2 - امور مربوط به IT قوامین و کوثر سابق

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیررضا  عیوضی
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

معاونین

مصطفی امجدیان مصطفی  امجدیان 
محمدرضا تهرانی شریف محمدرضا  تهرانی شریف 
حسین رضوانیان حسین  رضوانیان 


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---
تصویر عنوان صفحه

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی 3

چاپ
حمید عرفانی

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی 3 - امور مربوط به IT انصار سابق

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرستحمید  عرفانی
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

معاونین

 محمدصالح اصفهانی محمدصالح  اصفهانی 


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---