اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مضاربه

چاپ
     مضاربه
 
مضاربه عقدی است که به موجب آن بانک به عنوان مالک، سرمایه مورد نیاز را تأ‌مین تا متقاضی (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
این تسهیلات فقط در بخش بازرگانی پرداخت می شود.

شرایط و ضوابط :
1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار میانگین  مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.
2- بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی مشتری شامل نوع فعالیت و میزان تجربه، حداکثر مدت مورد نیاز برای یک دوره معامله، میزان سرمایه مورد نیاز، پیش بینی مبلغ فروش، میزان سود پیش بینی شده، نحوه تقسیم سود و نوع تضمین.

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل برگ درخواست.
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.
3- ارائه مجوز فعالیت.
4- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.
5- ارائه پیش فاکتور معتبر.
6- ارائه مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.

سایر موارد :
1- کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل البیع و مورد مصرف عام باشد.
2- عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد، بیمه نماید.
3- سرمایه مضاربه بایستی نقد باشد.
4- نحوه بکارگیری و مدیریت سرمایه موضوع مضاربه در اختیار مشتری می‌باشد.
5- مضاربه در امر واردات با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.
 
فرم ها: